Rabbi David Hanania Pinto

מורינו ורבינו רבי דוד חנניה פינטו שליט"א הינו נצר למשפחת רבנים קדושי עליון מדורי דורות, משפחת רבנים אשר גדולתם מסורה מדור לדור, בן אחר בן, כבר קרוב לארבע מאות שנה.
בראש שלשלת הזהב הלזו עומד ניצב בגאון, הצדיק הרב המוסמך כמוהר"ר רבי יאשיה פינטו זצוק"ל זיע"א, שהיה בן דורו ומחותנו של המהרח"ו, הלא הוא רבי חיים ויטאל זיע"א, תלמידו המובהק של האר"י הקדוש זיע"א.

רבי יאשיה זיע"א התפרסם בזכות צדקותו הגדולה וגאונותו העצומה, אשר ידיו רב לו בכל מכמני התורה, הלכה ואגדה, נגלה ונסתר. חיבוריו הרבים נתפרסמו לשם ולתהילה בכל העולם, וגדולי עולם חזו בהשתאות בגאונותו העצומה ולא הפסיקו להללו ולשבחו. במיוחד נתפרסם פירושו על העין יעקב, אשר אף בימים אלו אינו זז משולחנם של מלכים, מאן מלכי רבנן.

כה רבה היתה הערכה והידידות ששררה בינהם, בין שני גדולי עולם אלו, המהרח"ו ורבי יאשיה זיע"א, שכשם שבחייהם לא נפרדו כך במותם, נקברו זה לצד זה, בדמשק שבסוריה.
כאמור, רבי יאשיה זיע"א הוא אשר עמד בראש שלשלת הזהב אשר שמה שגור בפי כל כמשפחת פינטו. אמנם משפחת פינטו, כפי שהיא מוכרת כיום החלה את דרכה, ואת פרסומה, בצדיק הקדוש המלומד בנסים כמוהר"ר רבי חיים פינטו זצוק"ל זיע"א (המכונה רבי חיים הגדול) מאסווירא שבמרוקו, אביו היה הגאון הצדיק רבי שלמה פינטו זצוק"ל זיע"א, שהיה גיסו של הצדיק המקובל רבי כליפא בן מלכא זיע"א שנתפרסם בזכות ספרו "קב ונקי".

נכדו של רבי חיים הגדול הוא הצדיק הקדוש המלומד בנסים רבי חיים פינטו זצוק"ל זיע"א, המכונה רבי חיים הקטן, שהוא סבו של מורינו ורבינו רבי דוד חנניה שליט"א.
אביו של מורינו ורבינו שליט"א הוא הגאון הצדיק רבי משה אהרן זצוק"ל זיע"א, אשר באישיותו הנעלה ובדמותו הכבירה גילם צורתו של יהודי קדוש וטהור עובד ה' המתחסד עם קונו.

הגה"צ רבי משה אהרן זיע"א, נתפרסם במיוחד בזכות גדולתו בעבודת ה' מתוך תמימות ובטחון בבורא, ובזכות העובדה שקיבל על עצמו במצוות אביו הסתגרות כמעט מוחלטת בביתו למשך ארבעים שנה, שבמהלכם עסק בתורה ובעבודת ה' בהתמדה נוראה אשר אינה יכולה כלל להיתפס בשכל האנושי.
שם, בהיותו ספון וטמון בין ארבעת כתלי ביתו הקט שבאסווירא, בארבע אמות של הלכה, הלך ונתעלה במעלות הקדושה והטהרה. ואט נתפרסם בכל עירו כי "צדיק בעיר", אשר עליו נאמר "רצון יראיו יעשה".
מידה מופלאה ומיוחדת היתה לו לרבי משה אהרן זיע"א שעליה שמר במשך כל ימי חייו, והיא מידה נפלאה בגמילות חסד – מעולם לא היה מסרב לנתינת עזרה ליהודי, לכל אדם לכל נצרך היה מחלק את ברכותיו, מתוך ענוה ושפלות כלפי כל אדם ולא עוד אלא שלמרות צדקותו היה תולה את ברכותיו רק בזכות אבותיו הקדושים, כאומר "לי עצמי אין משלי כלום". כך היה עוזר לכל יהודי באשר הוא, אם בעצה, אם בברכה, אם במילה טובה... וכאב.

כך בנו יקירו, הלא הוא מורינו ורבינו הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א, משתדל הוא לעזור לכל יהודי ויהודי ומרגלא בפומיה תמיד, כי בכל יהודי יהיה מצבו אשר יהיה מפעמת נשמה קדושה חלק אלו-ה ממעל, ולכך בכל יהודי חבוי עולם ומלואו, אלא שלפעמים מתייאש הוא מחמת הנסיונות והקשיים... אך בידינו לעוררו, כי כאשר יראה הוא כי אדם אחר מעריך אותו ומאמין בכוחותיו יתחזק גם הוא. ואכן כך נוהג מורינו ורבינו שליט"א תמיד, לעזור לכל אחד כפי כוחו, ואף שפעמים דורש הדבר התאמצות יתירה וויתור על רצונותיו האישיים, אף שפעמים עולה לו הדבר בבריאותו האישית, משתדל הוא בכל כוחותיו ואף מעבר לזה לעזור לכל אחד ואחד, אם בעצה, אם במתת יד מכובדת, אם במילה טובה, או בברכה ואלפים ורבבות ברחבי העולם נושעים ומתחזקים מעצותיו וברכותיו. וכמובן שאת כל זה כאביו לפניו, תולה ההוא באבותיו הקדושים זיע"א ובזכותם.

זאת ועוד, מורינו ורבינו שליט"א אינו מסתפק בעזרה לסובבים אותו, בברכה ועצה בלבד, אין הוא שוקט על שמריו, אצה לו הדרך, שאיפתו להרביץ תורה למאות ולאלפים ולקרב יהודים לאביהם שבשמים לאהבתו וליראה מלפניו.
ואשר על כן מתרוצץ הוא מעיר לעיר וממדינה למדינה ומיבשת ליבשת, בכדי להרבות כבוד שמים ולהרביץ תורה ואמונה לעם ישראל. פעולותיו חובקות עולם בכל קצווי ארץ, מים ומיבשה, בכל המגזרים ובכל העדות, כאיש אחד בלב אחד.