History of the Kabbalistic Holy Tzaddik and the Libyan Rabbi Chaim Pinto "The Great" ZIA

באור החיים

סיפורים רבים נכתבו מנפלאות הצדיק, המקובל הקדוש רבי חיים פינטו זיע"א. חלקם כלול בספר הידוע "שבח חיים", אשר נכתב בשפה הערבית, על ידי הרב רבי מכלוף מזל תרים זצ"ל, והועתקו בעת האחרונה ללשון הקודש על ידי הרב דוד הכהן הי"ו, תלמידו של מו"ר שליט"א מהם נלקחו רוב הסיפורים המובאים בפרק הנוכחי, על כ"ק רבי חיים פינטו הגדול זיע"א.
נאמר "אל תמנע טוב מבעליו", ולכן, אמרנו להביא בתחילת הפרק הנוכחי את מה שכתב המחבר הרב מכלוף מזל תרים זצ"ל, בראש ספרו "שבח חיים", בדברי ההקדמה לספר. וכך הוא כותב:

"יראה הרואה וישמע השומע, דחובה על בר נש לאשתעי תדיר קמי קוב"ה ולפרסומי ניסא בכל מה דאיהו עביד, בגין דאינון מילין סלקין לעילא וכל פמליא דלעילא מתכנשי וחמאן לון ואודאן כולהו לקוב"ה ואסתלק יקריה עלייהו עילא ותתא [תרגום: חובה על כל אדם להיות תמיד לפני הקב"ה ולפרסם את ניסי ה' שעושה, כי מילים אלו שמספר עולים למעלה, וכל פמליה של מעלה מתאספים ומודים בכך להקב"ה, ושורה שכינתו של ה' עליהם למעלה ולמטה]".
"זהו הטעם שחייבונו רז"ל בסיפור הניסים כדי שהכל ישמעו גבורותיו ונוראותיו ויראו ממנו. ואמרו רז"ל כל המספר במעשיהם של צדיקים כאילו עוסק במעשה מרכבה. לפיכך כל איש מאישי ישראל, צריך לקבץ אנשי ביתו וישמיעם את דבריו ויחרד לבו, ויכיר מעשי ה' כי נורא הוא, ויגיל וישמח על הטובה אשר עשה לנו א-לקים מיום הווסד ארץ ועד עתה".
"וגם בכל מצוה ומצוה שהוא עושה צריך שיהיה זע וחרד על דבר ה', לך ה' הגדולה וכו', בשומו על לב לפני מי הוא פועל הפעולה, כמאמר רשב"י כל פקודא דלא היא ברתיתא ודחילא לאו היא פקודא כדקא יאות [=כל מצוה שאינה ברתת ופחד, אינה מצוה ראויה וטובה]. וגם בעת הלימוד והתפילה והמצוה הוראה טובה שיתן אל לבו לפני מי הוא עומד ומשרת באהבה רבה, ובלא זה הוא דבר בטל וכמאן דליתיה, דאין זה בלא זה".
"ומי שלא למד חכמת הקבלה ועובד את ה', היינו תפילה בתום לבבו תורת ה' תמימה, אעפ"י שאין מלאכתו שלימה, מלאכת ה' תיקרא, בשומו על לבו גדולת הבורא אדון יחיד אבי התשובה, וגילו ברעדה, והכל יהיה בעיני השכל ולא בעיני הבשר, כי לא יכשר לפניך כי אם הטוב והישר".
"כי אתה הוא בעל הרחמים והסליחות, טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיו באמת ובתמים, דכתיב: 'קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת'. מלך אדיר אדירים מה אדיר שמך בכל הארץ, נאדר בקודש. 'יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי', אכי"ר".
עבד לקונו מכלוף מזל תרים הי"ו.

בלשון ערבית

ועוד הוסיף הרב מכלוף מזל תרים וכתב בראש ספרו "שבח חיים", להודיע לרבים מדוע כתב את הספר בלשון הערבית:

"אני באתי להודיע לכבודכם, שכמה חיבורים נאים שכתב הרב הגדול מעוז ומגדול כמוהר"ר חיים פינטו זלה"ה, ומרוב גלותינו בעוה"ר נאבדו במלחמת ספרד שהיתה פה בעיר אצווירא".
"ולזה כתבתי קצת מהמעשים שאירעו בימי הצדיק ע"ה, והייתי חייב לכתוב אותם בערבית, כדי שיהיה קל על כל הקהל הקדוש ליהנות מהספר, וגם לזכות כל מי שחפץ לראות ניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו בימי הצדיק, כי זה יעזור לאדם לחזור בתשובה שלימה. וה' יחזירנו בתשובה שלימה לפניו יתברך, אכי"ר".